You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Pobierz regulamin w wersji pdf - kliknij TUTAJ

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów w sklepie stacjonarnym;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup towarów w sklepie stacjonarnym;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
I.   Informacje Ogólne
1.   Witryna internetowa pod adresem www.akw.com.pl prowadzona jest przez
F.U.H. WIECZOREK , Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź, NIP: 772-156-28-61
2.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.akw.com.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie AKW Recyclingi z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. I. St. Skorupki  17/19 (zwanej dalej: Sprzedawcą), do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej, do składania i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji). Zamieszczony na stronie sklepu cennik nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych a także nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
3.   Kontakt ze Sprzedawcą :
a)   telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem infolinii +48 42 665 93 99
b)   za pośrednictwem poczty elektronicznej: lodz@akw.com.pl.
c)   listownie na adres: Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź
4.   Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Łodzi przy ul.  Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź
II.   Definicje:
1.   Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.akw.com.pl;
2.   Sklep – punkt sprzedaży położony w Łodzi przy ul.  Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź, tel. 42 665 93 99, mail: lodz@akw.com.pl
3.   Towary - towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
4.   Klient – każdy klient nabywający Towary;
5.   Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6.   Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
7.   Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
8.   Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
III.   Wymagania techniczne i Rejestracja
1.   Do korzystania z Witryny niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2.   W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".
3.   Witryna jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat.
IV.   Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.   Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Witryny. Sprzedawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3.   Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
4.   Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Łodzi przy ul.  Ks. I. St. Skorupki  17/19 (Sklep).
5.   Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia W przypadku Klientów będących konsumentami potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi jednocześnie przekazanie potwierdzenia na trwałym nośniku.
6.   Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient odbierze Towar ze Sklepu lub bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez inną osobę pełnoletnią.
8.   W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
9.   W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a)   wyboru zamawianych Towarów bądź usług
b)   wyboru sposobu odbioru Towarów
c)   wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na Witrynie
10.   Cena Towaru uwidoczniona na Witrynie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (cena brutto). O łącznej cenie brutto (cena zawierająca podatek VAT) Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także ewentualnie dodatkowych kosztach dostawy jeżeli Klient wybrał taką formę.
11.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie Towarów. Przy czym dla danego Zamówienia wiążąca jest cena Towaru wskazana na Witrynie w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia danego Towaru.
12.   Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
13.   Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V.   Formy płatności i dostawa towaru.
1.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) płatność gotówką osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie lub u kuriera
b) przelew bankowy – przedpłata na rachunek bankowy Sklepu: 40 1950 0001 2006 0401 4939 0002, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.
2.   Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Łodzi przy ul.  Ks. I. St. Skorupki  17/19  (Sklep) w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
3.   Dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 08:00 – 18:00. Do okresu realizacji nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4.   Termin realizacji dostawy jest ustalany każdorazowo indywidualnie z Klientem.
5.   W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
6.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca ponowi próbę dostarczenia Zakupu po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia.
7.   Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.
8.   Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.
VI.   Prawo odstąpienia od umowy.
1.   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na Witrynie w zakładce „Regulaminy” -> „Odstąpienie od umowy” jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres Sprzedawcy.
2.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
3.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
4.   Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, ze sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
VII.   Reklamacje
1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klientów, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
2.   Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie na adres: ul. Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien zwrócić towar na adres Sklepu: ul. Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź
3.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listowanie na adres zamieszkania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
4.   Koszt odesłania towaru podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.   Przy dostawach realizowanych przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sklepu. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta Sklepu.
6.   Na sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary nie została udzielona gwarancja.
VIII.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
1.   Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz.1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawca. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
IX.   Postanowienia końcowe
1.   Klient korzystający z Witryny ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
2.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub wynikających z innych indywidualnych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta.
3.   Sprzedawca w ramach praktyki rynkowej działa na podstawie oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa, jest związany treścią niniejszego Regulaminu, nie jest natomiast związany kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
4.   Administratorem danych osobowych użytkowników Witryny jest F.U.H. WIECZOREK , Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
6.   Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
7.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na Witrynie.
8.   Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.