You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach.

W związku z wejściem w życie RODO poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I.    Dane Kontaktowe

F.U.H. WIECZOREK, Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź jest administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: F.U.H. WIECZOREK , Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź, mail: lodz@akw.com.pl.

II.    Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dobrowolnie podane podczas dokonywania zakupu Państwa dane osobowe są przetwarzane:
1)    w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, w szczególności w celu dostarczenia towaru na prawidłowo wskazany adres oraz w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na stworzeniu Konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2)     w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych tj. ustalenia, czy zakupu dokonuje osoba pełnoletnia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO).  

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, a także w celu weryfikacji wieku osoby kupującej. Jeżeli klient nie poda danych wymaganych umową, to wówczas nie będzie możliwe zawarcie umowy i zakupienie naszych produktów. Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

III.    Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
1)    podmiotom prowadzącym działalność kurierską,
2)    podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
3)    podmiotom wspierającym świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną tj. zapewniającym usługi płatnicze,
4)    podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną oraz księgową.

IV.    Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, może do nas złożyć w każdej chwili wniosek o:
1)    uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych – obejmujące informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz kopię danych,
2)    sprostowanie danych –  w przypadku, kiedy dane zawierają błędy,
3)    usunięcie danych, które są przetwarzane bezpodstawnie,
4)    ograniczenie przetwarzania – obejmujące wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych,
5)    przeniesienie danych do innego administratora albo do Państwa.

Wniosek można wysłać w formie pisemnej na adres: F.U.H. WIECZOREK , Ks. I. St. Skorupki  17/19, 90-532 Łódź bądź na adres mailowy lodz@akw.com.pl. Po zalogowaniu się do swojego Konta w Sklepie na stronie www.akw.com.pl mają również Państwo dostęp do swoich aktualnych danych osobowych, za pośrednictwem Konta mogą Państwo zarządzać swoimi danymi, prostować oraz aktualizować dane. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystania z powyższych uprawnień znajdą Państwo na stronie internetowej www.akw.com.pl bądź uzyskają Państwo pod adresem mailowym: lodz@akw.com.pl.

V.    Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli będzie to uzasadnione jakąś szczególną sytuacją. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba, że wystąpią ważne, prawne uzasadnione podstawy, takie jak dochodzenie lub obrona roszczeń. Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celach marketingowych, zatem uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego nie znajdzie zastosowania.

VI.    Zgoda

Przetwarzamy wyłącznie Państwa dane osobowe konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody np. w celach marketingowych, co za tym idzie prawo do cofnięcia zgody nie znajdzie zastosowania. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pisemny bądź mailowy na adres: sklep-warszawa@marani.com.pl.

VII.    Okres przechowywania danych osobowych

Powierzone nam dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane przez czas realizacji zawartej umowy oraz po zakończeniu trwania umowy przez czas do upływu przedawnienia wszystkich ewentualnych roszczeń obydwu stron. W przypadku założenia Konta w Sklepie powierzone nam dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi drogą elektroniczną w celu umożliwienia skorzystania przez Państwa z pełnej funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienia dokonywania zakupów.

VIII.    Skarga do organu nadzoru

Jako administrator Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych nam przekazanych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym a także zniszczeniem. W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania doszło do naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.